§1 Postanowienia wstępne

   1. Sklep internetowy „Wszystko dla ogrodu” , dostępny pod adresem internetowym wszystkodlaogrodu.pl , prowadzony jest przez Agnieszkę Dąbrówkę, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: „Wszystko dla ogrodu” Agnieszka Dąbrówka, z siedzibą 97-505 Dobryszyce, Malutkie 30A , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7721899336 , REGON 592131380.

   2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

   3. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin w wersji PDF.

   4. Sprzedawca podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży przez stronę wszystkodlaogrodu.pl były zgodne z obowiązującymi prawami i obowiązkami Konsumenta i Sprzedającego.

   5. Zamawiający w sklepie internetowym wszystkodlaogrodu.pl, zwany w dalszej części Regulaminu, Klientem, powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji na stronie wszystkodlaogrodu.pl lub składania zamówienia Klient zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

§2 Definicje użyte w Regulaminie

   1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

   2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

   3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

   4. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Wszystko dla ogrodu” Agnieszka Dąbrówka, 97-505 Dobryszyce, Malutkie 30A wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 772 189 93 36 , REGON 592131380.

   5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym wszystkodlaogrodu.pl

   6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

   7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

   8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

   9. Konto – konto Klienta w Sklepie, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

   10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

   11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

   12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

   13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

   14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§3 Kontakt ze Sklepem

   1. Adres: „Wszystko dla ogrodu” Agnieszka Dąbrówka, Malutkie 30a, 97-505 Dobryszyce

   2. Adres e-mail: wdo.sklep@gmail.com

   3. Numer telefonu։ 504 014 359

   4. Numer fax։ ………………………………………………………………………………………………….

   5. Numer rachunku bankowego: 88234000099400230000006465 Agnieszka Dabrowka wszystko dla ogrodu

   6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

   7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-15:00

§4 Wymagania techniczne

   1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
      a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
      b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
      c. włączona obsługa plików cookies,
      d. zainstalowany program FlashPlayer.

§5 Informacje ogólne

   1. Sprzedawca, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

   2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta, zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

   3. Cena za Produkt podana w Sklepie jest określona w polskich złotych i jest ceną brutto (uwzględnia podatek VAT). Cena za Produkt nie uwzględnia kosztów dostawy Produktu.

   4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o których Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

   5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

   6. Za Produkt uważamy sadzonki żywych roślin ozdobnych w szczególności: byliny, krzewy, drzewa oraz pozostałe produkty, będące w ofercie Sklepu, które wysyłane są do klienta.

§6 Zakładanie Konta w Sklepie

   1. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji, w którym niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, nazwisko, adres zamieszkania/dostawy, numer telefonu, adres e-mail.

   2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

   3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

   4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §3 Regulaminu.

§7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

      1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

      2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

      3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

      4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

      5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę“ oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

      6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 Regulaminu.

§8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

   1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego

    Produktu:

      a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,

      b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

      c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Malutkie 30A, 97-505 Dobryszyce.

   2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

      a. Płatność przy odbiorze

      b. Płatność za pobraniem

      c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

      d. Płatności elektroniczne

      e. Płatność kartą płatniczą.

      f. Inne płatności oferowane przez sklep internetowy.

   3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu.

   4. Do każdego zamówienia jest wystawiany paragon fiskalny, bądź na prośbę KLIENTA faktura VAT.

   5. KLIENT, akceptując Regulamin, wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sklep internetowy wszystkodlaogrodu.pl dokumentów sprzedaży, tj. paragonów fiskalnych, faktur VAT, faktur korygujących oraz ich duplikatów w formie elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 . w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U ……..), wydanym na podstawie art. 106 ust 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dokumenty sprzedaży w formie papierowej sklep wysyła tylko w przypadku, kiedy istnieją przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiajace przesłanie ich drogą elektroniczną, bądź na prośbę Klienta.

   6. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zalecamy sporządzić protokół
szkodowy.

   7. W przypadku obowiązywania “Darmowej Wysyłki”, Sklep zastrzega sobie prawo do obniżenia lub podwyższenia progu upoważniającego do uczestnictwa w promocji Informacje te będą przekazywane na stronie Sklepu.

   8. W przypadku braku możliwości wysłania zamówienia kurierem który wybrał klient, sklep może zmienić go na innego. Zaznaczając że kurier ten będzie droższy bądź w takiej samej cenie, co zamówiony przez klienta (dotyczy głównie braku możliwości wysłania paczki paczkomatem przez zbyt duży wymiar paczki).

§9 Wykonanie umowy sprzedaży

   1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z §7 Regulaminu.

   2. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

   3. W przypadku wyboru przez Klienta:
      a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane,
      b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki,
      c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki; w tym przypadku odbiór osobisty przesyłki przez Klienta nastąpi nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji ze Sklepu o gotowości przesyłki do odbioru.

   4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

   5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

   6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
      a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
      b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

   7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

   8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

   9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

   10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

   11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§10 Prawo odstąpienia od umowy

   1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

   2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie
przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

   3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

   4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3 Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

   5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

   6. Skutki odstąpienia od Umowy:
      a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
      b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
      c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
      d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
      e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
      f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
      g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

   7. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu, nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

   8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
      a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
      b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
      c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
      d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
      e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
      f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§11 Reklamacja i gwarancja

   1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

   2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

   3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

   4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron
Sklepu.

   5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

   6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

   7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Sprzedawcy, podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

   8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

   1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
      http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
      http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
      http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

   2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
      a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. O Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
      b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. O Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

      c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

   3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§12 Dane osobowe w Sklepie internetowym i zasady RODO

   1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

   2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży,a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

   3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
      a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy
przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane
osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
      b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

   4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

   5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Pliki cookies
   6. Witryna [adres] używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
   7. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań.
   8. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies [naturalnie trzeba tu dostosować treść do wykorzystywanych przez Ciebie plików]:
      a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
      b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
      c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
      d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
      e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
   9. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

§13 Opinie w sklepie internetowym

 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym. 

2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. 

4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io. 

5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. 

6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

§14 Postanowienia końcowe

   1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

   2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Zamówienia złożone przez Klienta przed wprowadzeniem zmiany Regulaminu, będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

   3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Ustawy z dnia 30 maja 2004 roku o prawach konsumenta (Dz, U. 2014, poz. 827 z późn. zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.), Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny ( Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

   4. W przypadku jakiejkowiek niezgodności niniejszego Regulaminu z powszechnie obowiązującym prawem, mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy