REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.WSZYSTKODLAOGRODU.PL

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Sklep internetowy Wszystko dla Ogrodu dostępny pod adresem www.wszystkodlaogrodu.pl prowadzony jest przez Agnieszkę Dąbrówkę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą “WSZYSTKO DLA OGRODU” AGNIESZKA DĄBRÓWKA z zakładem głównym pod adresem: Malutkie 30A, 97–505 Dobryszyce, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od dnia: 10 stycznia 2001 roku, NIP: 7721899336, REGON: 592131380.

 2. Niniejszy Regulamin stosuje się do wszelkich umówusług, które jako Administrator świadczymy na Twoją rzecz za pośrednictwem Sklepu internetowego Wszystko dla Ogrodu dostępnego pod adresem www.wszystkodlaogrodu.pl. 

 3. Definicje:

 1. Sklep internetowy – strona internetowa Sprzedawcy pod którą prowadzimy Nasz Sklep internetowy Wszystko dla Ogrodu, dostępny pod adresem www.wszystkodlaogrodu.pl;

 2. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego Wszystko dla Ogrodu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344);

 3. Sprzedawca (Administrator Danych Osobowych)Agnieszka Dąbrówka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą “WSZYSTKO DLA OGRODU” AGNIESZKA DĄBRÓWKA z zakładem głównym pod adresem: Malutkie 30A, 97–505 Dobryszyce, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od dnia: 10 stycznia 2001 roku, NIP: 7721899336, REGON: 592131380;

 4. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Produktów lub korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę; to oznacza, że Kupującym mogą być następujące podmioty:

  • Przedsiębiorca – Kupujący, który nie jest Konsumentem oraz nie jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

  • Konsument – Kupujący, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509, 2459);

  • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – od dnia 1 stycznia 2021 roku część przepisów dotyczących Konsumenta stosować się będzie także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 5. Formularz kontaktowy – dostępny w Naszym Sklepie internetowym formularz elektroniczny, umożlwiający wysłanie do Nas zapytania;

 6. Formularz rejestracji – dostępny w Naszym Sklepie internetowym formularz elektroniczny, umożliwiający utworzenie indywidualnego Konta;

 7. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Ciebie, zbiór zasobów w Naszym systemie teleinformatycznym, w którym to gromadzone są Twoje dane;

 8. Hasło – ciąg znaków używany podczas dostępu do Twoich danych, do których nikt inny nie powinien mieć dostępu (w szczególności dotyczy to danych do logowania się do Konta);

 9. Formularz zamówienia – dostępny w Naszym Sklepie internetowym formularz elektroniczny, umożliwiający złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta;

 10. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy ze Sprzedawcą;

 11. Umowa sprzedaży – umowa zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczenia na Twoją rzecz:

  • produktów fizycznych, co dotyczy zakupu roślin, nasion, nawozów, oprysków, artykułów i akcesoriów ogrodniczych, innych Produktów dla Twojego ogrodu oraz składania Zamówień indywidualnych (umowa sprzedaży),

– za określoną zapłatą;

 • usług on-line w zakresie prowadzenia Konta oraz umożliwienia dołączenia do grona subskrybentów Naszego Newslettera (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną), które to usługi nie pociągają za sobą żadnych dodatkowych opłat;

 1. Produkt – dostępna w Naszym Sklepie internetowym rzecz ruchoma (produkt fizyczny), będąca przedmiotem Umowy zawieranej pomiędzy Nami, tzn. pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą; Produkty dostępne w Naszym Sklepie internetowym obejmują: rośliny, nasiona, cebulki, nawozy, opryski, artykuły i akcesoria ogrodnicze, inne Produkty dla Twojego ogrodu oraz możliwość złożenia Zamówienia indywidualnego (szczegółowy opis poszczególnych Produktów oraz Zamówień indywidualnych znajduje się w § 6. Regulaminu);

 2. Zamówienie indywidualne – zamówienie składane na niedostępne w regularnej sprzedaży w Naszym Sklepie internetowym Produkty; Zamówienia indywidualne, ze względu na swoje indywidualne właściwości (tj. ograniczona dostępność Produktów, Produkty dostępne wyłącznie na indywidualne Zamówienie, Zamówienia specjalne na kwotę powyżej 2.000 PLN) podlegają szczególnym zasadom sprzedaży; oznacza to, że wszystkie zasady dotyczące zakupu Produktów mają zastosowanie także do Zamówień indywidualnych chyba, że co innego wskazano w niniejszym Regulaminie i w stosunku do Zamówień indywidualnych uregulowano odmiennie określone kwestie (np. sposób składania Zamówienia, zasady płatności, czas realizacji Zamówienia);

 3. Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości; spokojnie – podczas wyboru Produktów, możesz dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z Koszyka;

 4. Promocja – określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty z oferty Naszego Sklepu internetowego, który nie łączy się z innymi promocjami,

 5. Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód, który potwierdza zakup Produktu,

 6. Newsletter – usługa, którą świadczymy drogą elektroniczną, polegająca na otrzymywaniu od Nas wiadomości dotyczących najważniejszych informacji związanych z funkcjonowaniem Naszego Sklepu internetowego Wszystko dla Ogrodu (m. in. informacji o wprowadzanych Produktach i usługach, o nowych funkcjonalnościach Naszego Sklepu internetowego, o organizowanych przez Nas wydarzeniach i LIVE’ach, akcjach edukacyjnych, a także o konkursach, promocjach czy wszystkim innym, co związane z Naszą ogrodniczą działalnością); wiadomości e-mail otrzymują tylko i wyłącznie te osoby, które dołączyły do grona subskrybentów Naszego Newslettera;

 7. Blog – podstrona stanowiąca wyodrębnioną część strony internetowej www.wszystkodlaogrodu.pl będąca zbiorem artykułów, grafik, zdjęć, pliki audio i filmów wideo oraz innych materiałów; 

 8. Formularz reklamacyjny (Załącznik 1.) – dołączony do Regulaminu Naszego Sklepu internetowego dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w § 8. lub § 9.;

 9. Formularz odstąpienia od umowy (Załącznik 2.) – dołączony do Regulaminu Naszego Sklepu internetowego dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 10.;

 10. Dyrektywa 2011/83/UE – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;

 11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu (dotyczy produktów fizycznych) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, zawierana za pośrednictwem Naszego Sklepu internetowego Wszystko dla Ogrodu w języku polskim;

 12. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.  U.  z  2020  r. poz. 344), zawierana pomiędzy Nami, która nie pociąga za sobą żadnych opłat;

 13. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – umowa lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 ust. 3 RODO, zawarta pomiędzy administratorem danych osobowych a podmiotem przetwarzającym, w której administrator danych osobowych powierzył podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w swoim imieniu; umowa ta określa przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa Stron.

 1. Usługi, jakie świadczymy dla Ciebie drogą elektroniczną w ramach Naszego Sklepu internetowego Wszystko dla Ogrodu, to przede wszystkim możliwość:

 1. rejestracji oraz uzupełniania i prowadzenia swojego Konta;

 2. przeglądania oferty Wszystko dla Ogrodu oraz dostępnych w jej ramach Produktów;

 3. zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia;

 4. czytania oraz komentowania artykułów i innych materiałów udostępnianych na Naszym Blogu,

 5. udostępniania w swoich mediach społecznościowych materiałów zamieszczonych na Naszym Blogu z wykorzystaniem odpowiednich wtyczek,

 6. zapoznania się z dokumentami dotyczącymi funkcjonowania Naszego Sklepu internetowego (tj. z Regulaminem Sklepu wraz z Załącznikami, Polityką prywatności, Polityką plików cookies);

 7. pobrania Załączników do Regulaminu Naszego Sklepu internetowego (Formularz reklamacyjny, Formularz odstąpienia od umowy),

 8. wypełniania Formularzy udostępnianych na stronie internetowej Naszego Sklepu internetowego (np. Formularz rejestracji, Formularz zamówienia czy Formularz kontaktowy),

 9. subskrypcji Newslettera – podany przez Ciebie adres e-mail wykorzystamy do wysyłania Ci najważniejszych informacji związanych z funkcjonowaniem Naszego Sklepu internetowego Wszystko dla Ogrodu; pamiętaj, że przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili możesz z niej zrezygnować); 

 10. w określonych sytuacjach – także możliwość przeprowadzenia usunięcia Konta.

 1. Wiedz, że Nasz Sklep internetowy Wszystko dla Ogrodu świadczy usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 2. Niniejszy Regulamin udostępniamy Ci całkowicie nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Naszego Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.wszystkodlaogrodu.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie tak, abyś mógł się z nim w każdej chwili bez problemu zapoznać. Regulamin Naszego Sklepu internetowego Wszystko dla Ogrodu otrzymasz także w załączeniu do wiadomości potwierdzającej rejestrację Konta lub złożenie Zamówienia (i tym samym – zakup wybranego Produktu).

 3. Pamiętaj, że postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać Twoich jakichkolwiek praw, które to przysługują Ci na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (dotyczy to w szczególności Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny). W przypadku, kiedy postanowienia Naszego Regulaminu byłyby niezgodne z tymi przepisami – pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO I BLOGA WSZYSTKO DLA OGRODU            ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Jeżeli chcesz korzystać z Naszego Sklepu internetowego lub Bloga to pamiętaj, że jesteś obowiązany do tego, aby działać w sposób zgodny nie tylko z obowiązującym prawem, ale i z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami

 2. Wszelkie Twoje czynności podejmowane w ramach Naszego Sklepu internetowego lub Bloga powinny mieć równocześnie na względzie poszanowanie dóbr osób trzecich – zwłaszcza innych Kupujących oraz użytkowników korzystających ze strony internetowej www.wszystkodlaogrodu.pl.

 3. Korzystanie z usług, które Ci oferujemy, może odbywać się tylko i wyłącznie na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie.

 4. Pamiętaj, że przed wypełnieniem Formularza zamówienia lub Formularza rejestracji (który pozwala na utworzenie Twojego indywidualnego Konta), zostaniesz poproszony o zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptację jego postanowień.

 5. W Naszym Sklepie internetowym masz możliwość utworzenia oraz uzupełniania i prowadzenia swojego Konta. Na Koncie gromadzone są informacje dotyczące m.in. historii złożonych przez Ciebie Zamówień. Jako Kupujący uzyskujesz dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i Hasła. Twoim obowiązkiem jest podanie prawdziwych danych, zgodnych ze stanem faktycznym oraz ich ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych. Pamiętaj, że bezpieczeństwo Twojego Konta zależy w dużej mierze od Ciebie, dlatego dbaj o swój login i hasło – nie podawaj danych dostępowych jakimkolwiek osobom trzecim, a łącząc się z Internetem korzystaj tylko z zaufanego źródła.

 6. Po zakończonym procesie rejestracji otrzymasz od Nas potwierdzenie utworzenia Konta i rozpoczęcia świadczenia usług, które zostanie Ci przesłane drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości, Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Nami traktuje się za zawartą. Od tej chwili uzyskujesz pełny dostęp do swojego Konta za pośrednictwem ustalonego loginu oraz zdefiniowanego w procesie rejestracji Hasła.

 7. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Naszym Sklepie internetowym Wszystko dla Ogrodu jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Ciebie – jako Kupującego. Umowa, o której mowa w zdaniu poprzednim może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Naszym Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji na Nasz adres e-mail: wdo.sklep@gmail.com.

 8. Jako Kupujący, zarejestrowany lub niezarejestrowany użytkownik Naszego Sklepu internetowego czy użytkownik Bloga jesteś zobowiązany do tego, aby powstrzymać się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób, jakichkolwiek treści i baz udostępnionych na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.wszystkodlaogrodu.pl, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.

 9. Niedozwolone jest podejmowanie jakichkolwiek prób wprowadzania do Naszego systemu informatycznego szkodliwych danych. Przez oprogramowanie złośliwe rozumiane są tutaj wszelkiego rodzaju aplikacje, kody komputerowe i skrypty mające szkodliwe lub przestępcze działanie w stosunku do Naszego systemu komputerowego lub systemu komputerowego któregokolwiek z Użytkowników systemu, do którego zaliczyć można w szczególności takie pliki jak: wirusy, robaki, oprogramowanie szpiegujące (spyware), oprogramowanie szantażujące (ransomware), rejestratory klawiszy (keyloggers) i inne. 

 10. Niedozwolone jest również podejmowanie działań polegających na blokowaniu, modyfikowaniu lub jakimkolwiek innym zakłócaniu lub przerywaniu przepływu danych, a także działań mających na celu ograniczenie w inny sposób korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.wszystkodlaogrodu.pl.

 11. Jeżeli zauważysz, że w Naszym Sklepie internetowym lub na Naszym Blogu znajdują się nieodpowiednie treści lub którykolwiek z Kupujących lub użytkowników Sklepu czy Bloga działa w sposób niezgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub narusza postanowienia niniejszego Regulaminu – prześlij Nam odpowiednią wiadomość na adres e-mail wdo.sklep@gmail.com.  

 12. W Naszym Sklepie internetowym Wszystko dla Ogrodu mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty Sklepu. O zasadach dotyczących Promocji decyduje Sprzedawca – podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego (np. na stronie głównej Sklepu, w dedykowanej zakładce lub przy opisie danego Produktu).

 13. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o  Produktach, podane na stronach internetowych Naszego Sklepu internetowego Wszystko dla Ogrodu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.

 14. Abyś mógł we właściwy sposób korzystać z Naszego Sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.wszystkodlaogrodu.pl powinieneś spełniać następujące wymagania techniczne

 1. sprawne urządzenie z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM,

 2. karta graficzna obsługująca rozdzielczości 800×600 i 256 kolorów,

 3. połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe),

 4. przeglądarka stron internetowych umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML): Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, 

 5. klawiatura lub inne urządzenie wskazujące umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych,

 6. aktywne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej e-mail. 

§ 3. ZASADY ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA 

 1. Nasz Sklep internetowy prowadzi sprzedaż zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami.

 2. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:

 1. złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto,

 2. złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu,

 3. złożenie Zamówienia drogą telefoniczną, dzwoniąc pod jeden ze wskazanych numerów telefonu: +48 504 014 359 lub +48 798 569 168,

 4. złożenie Zamówienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail (dotyczy wyłącznie Zamówień indywidualnych, które ze swej istoty wymagają poczynienia odrębnych ustaleń pomiędzy Nami).

 1. Wszystkie Produkty, które są dostępne w Naszym Sklepie internetowym Wszystko dla Ogrodu są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami, a nadzór nad uprawami naszych roślin sprawuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 2. Jeżeli chcesz złożyć Zamówienie:

 1. poprzez założone wcześniej Konto: 

  • wypełnij Formularza rejestracji, 

  • zaakceptuj Regulamin Naszego Sklepu internetowego i – załóż Konto,

  • dodaj wybrane przez Ciebie Produkty do Koszyka,

  • wybierz interesujący Cię sposób dostawy oraz odpowiednią dla Ciebie metodę płatności,

  • przejdź do finalizacji Zamówienia,

 2. poprzez wypełnienie Formularza zamówienia:

  • dodaj wybrane przez Ciebie Produkty do Koszyka, 

  • wypełnij dostępny na stronie Sklepu internetowego Formularz zamówienia, wybierz interesujący Cię sposób dostawy oraz odpowiednią dla Ciebie metodę płatności,

  • zaakceptuj Regulamin Naszego Sklepu internetowego,

  • przejdź do finalizacji Zamówienia,

 3. drogą telefoniczną – skontaktuj się z Nami dzwoniąc pod jeden ze wskazanych numerów telefonu: +48 504 014 359 lub +48 798 569 168,

 4. poprzez wysłanie wiadomości e-mail – postępuj zgodnie z procedurą zastrzeżoną dla Produktów Specjalnych, która została opisana w § 6. punkt 6. lit. c) poniżej.

 1. Zamówienia, o których mowa w punkcie 4. lit. a), b), d) powyżej możesz składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 2. Zamówienia, o których mowa w punkcie 4. lit. c) powyżej, możesz składać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

 3. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 16:00, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 4. Po prawidłowym złożeniu Zamówienia prześlemy Ci – w formie wiadomości e-mail – potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Ciebie wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim, Umowę pomiędzy nami (czyli pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą) traktuje się jako zawartą

 5. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, do momentu wysyłki Produktu (nie dotyczy Zamówień indywidualnych). 

 6. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie Zamówienia i przygotowanie Zamówienia do wysyłki) wynosi zazwyczaj 1–2 dni robocze.

 7. W przypadku Zamówień indywidualnych czas realizacji Zamówienia zależy od wielu czynników, m.in. dostępności określonych Produktów, wzajemnej komunikacji i całej Naszej współpracy. W związku z powyższym, czas realizacji Zamówienia ustalamy z Tobą – jako Kupującym – każdorazowo i indywidualnie, na samym początku Naszej współpracy, przy czym zazwyczaj nie przekracza on 14 dni roboczych.

 8. Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie Produkty, jakie oferujemy w Naszym Sklepie internetowym rzeczywiście były dostępne. Czasami zdarza się jednak, że system nie zaktualizuje się w sposób odpowiedni (np. podczas wyprzedaży albo organizowanych akcji promocyjnych) w związku czym możesz złożyć Zamówienie na Produkt, który w rzeczywistości nie będzie dostępny. W takiej sytuacji zostaniesz przez Nas niezwłocznie poinformowany o braku dostępności wybranego Produktu i będziesz miał możliwość:

 1. wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia,

 2. lub rezygnacji z zamówionego Produktu albo z całości złożonego Zamówienia.

W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia zostanie z Tobą ustalony indywidualnie, przy czym wynosi on średnio 7–14 dni roboczych.

 1. Jako Sprzedawca zastrzegamy sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli jako Kupujący – pomimo Naszego wezwania – nie uzupełnisz w terminie 7 dni braków, wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

§ 4. PŁATNOŚCI

 1. Wszelkie kwoty wyrażone są w polskich złotych i są one cenami brutto, zawierającymi wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. O całkowitej kwocie, jaką należy uiścić w związku z zakupem wybranego Produktu zostaniesz poinformowany każdorazowo przed złożeniem Zamówienia i rozpoczęciem transakcji. 

 2. Do każdego złożonego w Naszym Sklepie internetowym Zamówienia dołączamy Dowód zakupu (rachunek, paragon lub fakturę VAT).

 3. Kupujący, który nie jest Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę, do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 4. Składając Zamówienie w Naszym Sklepie internetowym możesz dokonać płatności z wykorzystaniem platformy Przelewy24, platformy DotPay, a także przelewu tradycyjnego (zwykłego lub internetowego) na konto bankowe Sprzedawcy oraz systemu płatności mobilnych Blik:

 1. płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Naszego Sklepu internetowego obsługiwane są za pośrednictwem: 

  • platformy Przelewy24 dostępnej pod adresem www.przelewy24.pl, wykorzystywanej przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60 – 327 Poznań, NIP: 7792369887, REGON: 301345068, która została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 PLN (w całości opłaconym) oraz jako Krajowa Instytucja Płatnicza do Rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014,

  • platformy DotPay dostępnej pod adresem www.dotpay.pl, wykorzystywanej przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60 – 327 Poznań, NIP: 7792369887, REGON: 301345068, która została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 PLN (w całości opłaconym) oraz jako Krajowa Instytucja Płatnicza do Rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014,

 2. płatności mobilne dokonywane za pośrednictwem systemu płatności mobilnych Blik, wykorzystywanego przez firmę Polski Standard Płatności Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerniakowska 87A, 00 – 718 Warszawa, NIP: 5213664494, REGON: 14705588900000, która została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000493783, o kapitale zakładowym wynoszącym 151 263 000,00 PLN (w całości opłaconym),

 3. płatność za pobraniem.

 1. W przypadku dokonywania płatności on-line za pośrednictwem platformy Przelewy24, platformy DotPay lub systemu płatności mobilnych Blik, Produkty są wysyłane w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji 100% wartości złożonego Zamówienia

 2. W przypadku dokonywania płatności przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy, Produkty wysyłane są w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 3. W przypadku dokonywania płatności za pobraniem, Produkty wysyłane niezwłocznie, nie później niż (przewidziany czas) godziny po złożeniu przez Ciebie Zamówienia (dotyczy sytuacji, w których Produkt dostępny jest w szkółce i nie dotyczy przypadków Zamówień indywidualnych oraz Zamówień składanych w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne).

 4. Wyjątek od zasady określonej w punkcie 5., 6. i 7. powyżej dotyczy Zamówień indywidualnych – w takim przypadku zostaniesz poproszony o wpłatę zaliczki w wysokości 50% wartości Zamówienia (którego koszt zostanie oszacowany na podstawie podanych przez Ciebie wytycznych), przed przystąpieniem przez Nas do realizacji takiego Zamówienia.

 5. Wszystkie Zamówienia, których przedmiotem są rośliny pakujemy w tym samym dniu, w którym następuje ich wysyłka tak, aby dotarły do Ciebie w doskonałym stanie.

 6. Jeżeli jako Kupujący nie dokonasz płatności w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymałeś od Nas potwierdzenie złożenia Zamówienia, zostaniesz przez Nas wezwany do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, zastrzegamy sobie prawo do anulowania Twojego Zamówienia informując Cię o tym fakcie droga mailową lub telefoniczną. 

§ 5. REALIZACJA DOSTAWY

 1. W Naszym Sklepie internetowym Wszystko dla Ogrodu możesz wybrać jeden z następujących sposobów dostawy zamówionych Produktów:

 1. dostarczenie Produktów na wskazany przez Ciebie adres przez firmę kurierską (DPD lub InPost), 

 2. odbiór zamówionych Produktów w wybranym przez Ciebie paczkomacie InPost,

 3. odbiór osobisty zamówionych Produktów – tylko i wyłącznie po wcześniejszym umówieniu (odbiór osobisty możliwy jest tylko i wyłącznie na terenie Naszej szkółki roślin).

 1. Pamiętaj, że wyboru sposobu dostarczenia przesyłki dokonujesz podczas składania Zamówienia.

 2. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

 3. Jeżeli wartość Twojego zamówienia przekroczy kwotę XXX PLN (słownie: XXX), jako zobowiązujemy się do dostarczenia przesyłki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na Nasz koszt.

 4. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami dostaw i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Zawsze będziesz informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia. W przypadku wysyłki poza granice kraju koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie na podstawie szacunkowego ciężaru paczki i kraju przeznaczenia.

 5. Pamiętaj, że jako Kupujący zobowiązujesz się do odebrania zamówionego i wysłanego do Ciebie Produktu.

§ 6. PRODUKTY DOSTĘPNE W NASZYM SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. W Naszym Sklepie internetowym Wszystko dla Ogrodu masz możliwość zakupienia następujących rodzajów Produktów:

 1. rośliny,

 2. nasiona,

 3. nawozy,

 4. opryski,

 5. artykuły i akcesoria ogrodnicze

 6. inne Produkty dla Twojego ogrodu oraz 

 7. Produktów w ramach Zamówienia indywidualnego,

– szczegóły dotyczące charakterystyki poszczególnych Produktów oraz zasad i warunków ich sprzedaży znajdują się poniżej. Pamiętaj również, aby dokładnie zapoznać się z opisem interesującego Cię Produktu, jeszcze przed złożeniem Zamówienia. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub  wątpliwości w związku z danym Produktem, napisz do Nas wiadomość e-mail na adres: wdo.sklep@gmail.com.

Rośliny

 1. Podczas składania Zamówienia i dokonywania zakupu rośliny pamiętaj, że z uwagi na fakt, że rośliny należy traktować jako Produkt, który może ulec szybkiemu zepsuciu – utracisz swoje prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość  na podstawie art. 38 pkt. 4, tj. w związku z zawarciem Umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

Nasiona i cebulki

 1. Podczas składania Zamówienia i dokonywania zakupu nasion pamiętaj, że z uwagi na fakt, że nasiona i cebulki są specjalnie pakowane (zapieczętowane opakowanie), a cebulki należy również traktować jako Produkty, które mogą ulec szybkiemu zepsuciu – utracisz swoje prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość  na podstawie art. 38 pkt. 4 lub 5, tj. w związku z zawarciem Umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia lub Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Nawozy i opryski

 1. Podczas składania Zamówienia i dokonywania zakupu nawozów lub oprysków pamiętaj, że z uwagi na fakt, że są one specjalnie pakowane (zapieczętowane opakowanie) – utracisz swoje prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość  na podstawie art. 38 pkt. 5, tj. w związku z zawarciem Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.„Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, 14 dni jest liczone od otrzymania towaru.” Artykuły i akcesoria ogrodnicze oraz inne Produkty dla Twojego ogrodu

 1. Podczas składania Zamówienia i dokonywania zakupu odstraszaczy (na dziki, kuny, koty, krety) pamiętaj, że z uwagi na fakt, że są one specjalnie pakowane (zapieczętowane opakowanie) – utracisz swoje prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość  na podstawie art. 38 pkt. 5, tj. w związku z zawarciem Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.„Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.” 


  14 dni jest liczone od otrzymania towaru.

Zamówienia indywidualne

 1. Zamówienia indywidualne:

 1. Zamówienia indywidualne, ze względu na swoje indywidualne właściwości (tj. ograniczona dostępność Produktów, Produkty dostępne wyłącznie na indywidualne Zamówienie, Zamówienia specjalne na kwotę powyżej 2.000 PLN) podlegają szczególnym zasadom sprzedaży; oznacza to, że wszystkie zasady dotyczące zakupu Produktów mają zastosowanie także do Zamówień indywidualnych chyba, że co innego wskazano w niniejszym Regulaminie i w stosunku do Zamówień indywidualnych uregulowano odmiennie określone kwestie (np. sposób składania Zamówienia, zasady płatności, czas realizacji Zamówienia),

 2. Podczas składania Zamówienia indywidualnego pamiętaj, że z uwagi na fakt, że Zamówienia te w głównej mierze służą zaspokojeniu Twoich indywidualnych potrzeb – utracisz swoje prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość na podstawie art. 38 pkt. 3, tj. w związku z zawarciem Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 3. jeżeli jesteś zainteresowany złożeniem Zamówienia indywidualnego

  • napisz do Nas wiadomość na adres e-mail: wdo.sklep@gmail.com oraz wskaż: 

   • jaki Produkt Cię interesuje,

   • jeżeli dany Produkt nie jest dostępny w regularnej sprzedaży, możesz wysłać do Nas zapytanie w tej sprawie – istnieje duża szansa, że jesteśmy w stanie go dla Ciebie zorganizować, w ramach współpracy z zaprzyjaźnionymi szkółkami roślin które – tak jak my – zapewniają najwyższe standardy uprawy roślin potwierdzone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa,

   • inne istotne dla Ciebie informacje i wytyczne (możesz np. wskazać potrzebną Ci ilość danego Produktu, przesłać projekt swojego ogrodu celem oszacowania potrzebnej ilości roślin oraz środków i akcesoriów do ich pielęgnacji),

   • w przypadku Zamówień indywidualnych, czas realizacji Zamówienia nie przekracza zazwyczaj 14 dni roboczych – jeżeli jednak zależy Ci na czasie, poinformuj Nas o tym jak najszybciej, najlepiej już w wiadomości z zapytaniem w sprawie Twojego Zamówienia indywidualnego,

  • jeżeli będziemy potrzebować jeszcze jakichś informacji – zwrócimy się do Ciebie o ich podanie, jeżeli nie – przygotujemy dla Ciebie wstępną wycenę Twojego Zamówienia indywidualnego,

  • w przypadku akceptacji wyceny, o której mowa powyżej – zgodnie z § 4. punkt 8. powyżej:

   • prześlemy Ci potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Ciebie wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim, Umowę pomiędzy nami (czyli pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą) traktuje się jako zawartą,

   • a następnie zostaniesz poproszony o wpłatę zaliczki w wysokości 50% wartości Twojego Zamówienia indywidualnego, przed przystąpieniem przez Nas do jego realizacji,

  • po zaksięgowaniu wpłaty zaliczki, o której mowa powyżej, przystąpimy do realizacji Twojego Zamówienia, wedle ustalonych z Tobą indywidualnie zasad.

§ 7. BLOG

 1. Korzystanie z Naszego Bloga jest całkowicie bezpłatne. Jako Użytkownik możesz swobodnie przeglądać udostępniane przez Nas treści – artykuły, wpisy, wideo czy zamieszczone na Blogu komentarze.

 2. Jesteśmy firmą, która już od 30 lat hoduje i sprzedaje rośliny. Ogrodnictwo to Nasza pasja, a stworzony przez Nas Blog związany jest tematycznie z profilem prowadzonej przez Nas działalności.

 3. W ramach Bloga udostępniamy Ci możliwość komentowania dodawanych przez Nas wpisów, artykułów, wideo i innych materiałów. Zastrzegamy sobie jednak prawo do moderowania komentarzy i usuwania komentarzy lub niepublikowania komentarzy bez podania przyczyny, jeżeli w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu. W związku z powyższym pamiętaj, że nie jest dozwolonym zamieszczanie komentarzy, które:

 1. zawierają wulgaryzmy

 2. zawierają treści bezprawne, w szczególności treści naruszające cudze prawa, dobra lub interesy, przyjęte normy społeczne lub dobre obyczaje, 

 3. zawierają treści obrazoburcze, pornograficzne, nawołujące do nienawiści, dyskryminujące

 4. zawierają treści marketingowe, promocyjne,

 5. zawierają treści zaczepne, celowo denerwujące innych ludzi (trolling),

 6. obrażają Nas, komentujących lub inne osoby,

 7. obrażają jakąkolwiek grupę społeczną, etniczną lub wyznaniową,

 8. pozbawione są jakiejkolwiek logicznej treści,

 9. są pisane pismem pokemoniastym, a więc na przemian dUżYmI i MaŁyMi LiTeRaMi (poke pismo),

 10. mają charakter spamu.

 1. Pamiętaj, że zamieszczając komentarz możesz pozostać anonimowy, ale podpisanie się (np. imieniem, inicjałami czy pseudonimem) ułatwi pozostałym Użytkownikom odnoszenie się do opublikowanych przez Ciebie komentarzy. Wiedz również, że podpisanie się, w żaden sposób nie wyłącza przywileju pozostawania anonimowym.

 2. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za treść zamieszczanych przez Ciebie komentarzy.

 3. Stworzony na Naszym Blogu system komentarzy obsługiwany jest przez (do wskazania). Jeżeli zdecydujesz się zamieścić komentarz pod danym wpisem, to będziesz korzystać z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez dostawcę wskazanego w zdaniu pierwszym powyżej i wszystko będzie odbywać się na zasadach określonych w regulaminie tego dostawcy.

 4. Jako Administrator Bloga zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia prowadzenia Bloga w każdym czasie lub jego usunięcia wraz ze wszystkimi zamieszczonymi przez Nas wpisami.

 5. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie, rozpowszechnianie, cytowanie i powoływanie się na jakiekolwiek treści lub materiały zawarte na Naszym Blogu, ani na inne korzystanie z nich (w szczególności w celach marketingowych, reklamowych, promocyjnych czy też handlowych), bez Naszej uprzedniej, pisemnej zgody. Działanie o powyższym charakterze może zostać potraktowane jako naruszenie moich praw lub praw osób trzecich.

§ 8. REKLAMACJE (NIEZGODNOŚĆ PRODUKTU Z UMOWĄ)

 1. Jako Sprzedawca zobowiązujemy się do dostarczenia Tobie, jako Kupującemu, Produktów, które są wolne od wad. Oznacza to, że ponosimy względem Ciebie odpowiedzialność w sytuacji, kiedy dostarczony Ci Produkt ma wadę fizyczną lub wadę prawną.

 2. Zawsze zalecamy sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera, po odebraniu jej w wybranym paczkomacie InPost lub podczas odbioru osobistego. Jeżeli nie sprawdzisz przesyłki, a będzie ona uszkodzona albo sprawdzisz ją i na pierwszy rzut oka nie stwierdzisz żadnych nieprawidłowości – nie martw się! To w żaden sposób nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji ani nie pozbawia Cię prawa do jej złożenia – sprawdzenie przesyłki i dokonanie jej weryfikacji jedynie usprawnia i przyspiesza całą procedurę reklamacyjną.

 3. Ustaleń, o których mowa w punkcie 2. powyżej, nie stosuje się do Przedsiębiorcy, który to zawsze jest obowiązany do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera, niezwłocznie po odebraniu jej w wybranym paczkomacie InPost lub podczas odbioru osobistego.

 4. Jeżeli stwierdzisz, że Produkt ma wadę jesteś zobowiązany do tego, aby Nas o tym poinformować, a My – po zapoznaniu się z Twoim zgłoszeniem – ustosunkujemy się do niego.

 5. Zgłoszenie reklamacyjne, o którym mowa powyżej możesz do Nas przesłać:

 1. drogą pocztową na adres: “WSZYSTKO DLA OGRODU” AGNIESZKA DĄBRÓWKA, Malutkie 30A, 97–505 Dobryszyce,

 2. lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: wdo.sklep@gmail.com,

 1. Reklamacja powinna zawierać: 

 1. Twoje dane (imię i nazwisko),

 2. adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej e-mail,

 3. opis stwierdzonej wady Produktu,

 4. proponowany sposób załatwienia sprawy, a więc Twoje żądania (np. wymiana Produktu na nowy, naprawa Produktu, złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny lub złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy – o ile wada jest istotna).

Aby ułatwić Ci złożenie reklamacji, przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny Formularz reklamacyjny, który udostępniamy na stronie internetowej Naszego Sklepu internetowego Wszystko dla Ogrodu. 

 1. Jeżeli pominiesz którąkolwiek ze wskazanych wyżej informacji – nie martw się. Przed rozpatrzeniem Twojej reklamacji poprosimy Cię o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie, pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

 2. Do każdej złożonej reklamacji zobowiązujemy się ustosunkować w terminie 14 dni. Odpowiedzi będą wysyłane tylko i wyłącznie na wskazany adres poczty elektronicznej e-mail chyba, że zgłosisz chęć otrzymania odpowiedzi w sposób tradycyjny, drogą pocztową.

 3. Jeżeli w ciągu 14 dni nie ustosunkujemy się do złożonej przez Ciebie reklamacji – Twoja reklamacja zostaje uznana za zasadną.

 4. Pamiętaj, aby do reklamowanego Produktu dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

 5. Jako Kupujący jesteś zobowiązany do odesłania reklamowanego Produktu.

 6. Jako Sprzedawca odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od momentu wydania Tobie – jako Kupującemu – Produktu.

 7. Nasza odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących Przedsiębiorcami oraz Przedsiębiorcami na prawach konsumenta – zostaje całkowicie wyłączona.

 8. Pamiętaj, że nieznaczne różnice w wyglądzie prezentowanych Produktów, wynikające z indywidualnych ustawień Twojego komputera – a w szczególności monitora – mogą nie być wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

 9. Jeżeli chcesz zasięgnąć dodatkowych informacji na temat swoich konsumenckich praw, to możesz je znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Prawa Konkurencji i Konsumenta pod adresem: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

§ 9. REKLAMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Jako Sprzedawca zobowiązujemy się również do świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami. W każdym przypadku kiedy uznasz, że nie realizujemy usług w sposób należyty, możesz złożyć reklamację. Po prostu poinformuj Nas o stwierdzonych przez Ciebie uchybieniach, a My – po zapoznaniu się z Twoim zgłoszeniem – ustosunkujemy się do niego.

 2. Zgłoszenie reklamacyjne, o którym mowa powyżej możesz do Nas przesłać:

 1. drogą pocztową na adres: “WSZYSTKO DLA OGRODU” AGNIESZKA DĄBRÓWKA, Malutkie 30A, 97–505 Dobryszyce,

 1. lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: wdo.sklep@gmail.com.

 1. Reklamacja powinna zawierać: 

 1. Twoje dane (imię i nazwisko),

 2. adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej e-mail,

 3. opis zgłaszanych przez Ciebie zastrzeżeń (np. problemy z logowaniem do Konta),

 4. proponowany sposób załatwienia sprawy, a więc swoje żądania.

Aby ułatwić Ci złożenie reklamacji, przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny Formularz reklamacyjny, który udostępniamy na stronie internetowej Naszego Sklepu internetowego Wszystko dla Ogrodu. 

 1. Jeżeli pominiesz którąkolwiek ze wskazanych wyżej informacji – nie martw się. Przed rozpatrzeniem Twojej reklamacji poprosimy Cię o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie, pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

 2. Do każdej złożonej reklamacji zobowiązujemy się ustosunkować w terminie 14 dni. Odpowiedzi będą wysyłane tylko i wyłącznie na wskazany adres poczty elektronicznej e-mail chyba, że zgłosisz chęć otrzymania odpowiedzi w sposób tradycyjny, drogą pocztową.

 3. Jeżeli w ciągu 14 dni nie ustosunkujemy się do złożonej przez Ciebie reklamacji – Twoja reklamacja zostaje uznana za zasadną.

 4. Nasza odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących Przedsiębiorcami oraz Przedsiębiorcami na prawach konsumenta – zostaje całkowicie wyłączona.

 5. Jeżeli chcesz zasięgnąć dodatkowych informacji na temat swoich konsumenckich praw, to możesz je znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Prawa Konkurencji i Konsumenta pod adresem: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

§ 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, 14 dni jest liczone od otrzymania towaru.

 2. Pamiętaj jednak, że prawo odstąpienia od Umowy – zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U.  z  2020  r.  poz. 287) – nie przysługuje Ci w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

 6. szczególnych umów, w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy o świadczenie usług, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

 8. w której Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

 11. zawartej w drodze aukcji publicznej,

 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

 13. o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Jeżeli w Twoim przypadku nie występują okoliczności wskazane powyżej oznacza to, że jako Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta masz prawo odstąpić od Umowy. Aby skutecznie odstąpić od umowy wystarczy złożyć pisemne oświadczenie. Możesz to zrobić:

 1. drogą pocztową na adres: “WSZYSTKO DLA OGRODU” AGNIESZKA DĄBRÓWKA, Malutkie 30A, 97–505 Dobryszyce,

 2. lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: wdo.sklep@gmail.com, 

– w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu zawarcia Umowy. Aby ułatwić Ci złożenie oświadczenia o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy, przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny Formularz odstąpienia od umowy, który udostępniamy Ci na stronie internetowej Naszego Sklepu internetowego Wszystko dla Ogrodu. 

 1. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy (co – jak już ustaliliśmy – dotyczy wyłącznie Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta) zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie wskazałeś na inne rozwiązanie. Powyższe jest równoznaczne z tym, że jako Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesiesz żadnych dodatkowych opłat w związku z daną formą zwrotu płatności.

 2. Pamiętaj, że jako Kupujący, który korzysta z prawa odstąpienia od umowy, jesteś zobowiązany do zwrotu zakupionego Produktu wraz z Dowodem zakupu (lub jego kopią), w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim wystarczy odesłanie Produktu na Nasz adres przed jego upływem.

 3. W przypadku odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży Produktu, koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosisz Ty – jako Kupujący

 4. Jako Kupujący ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Powyższe oznacza, że – jak stanowi motyw 47 dyrektywy 2011/83/UE – w przypadku skorzystania z przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy po użyciu Produktu w stopniu większym, niż jest to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów jako Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie tracisz prawa do odstąpienia od umowy, ale odpowiadasz za każde zmniejszenie wartości Produktu. Pamiętaj więc, że w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu powinieneś obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłbyś to zrobić w sklepie stacjonarnym, a więc – przykładowo – powinieneś jedynie obejrzeć dostarczone Ci artykuły ogrodnicze, lecz nie powinieneś ich używać. Powyższe oznacza również, że w okresie na odstąpienie od umowy powinieneś obchodzić się z Produktami i sprawdzać je z należytą starannością. Stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania jest czymś innym niż weryfikacja, czy zakupiony Produkt jest pozbawiony wad – w takim przypadku masz odpowiednie prawa, które pozwalają Ci np. na naprawienie rzeczy. Pamiętaj, że jeżeli Produkt stał się zupełnie bezwartościowy wskutek nieprawidłowego korzystania z niego, to ponosisz wobec Nas odpowiedzialność w pełnym zakresie za wyrządzoną mi w ten sposób szkodę.

 5. Gwarantujemy Ci zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni

 6. Zwrotu płatności dokonujemy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użyłeś, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inny sposób zwrotu, który oczywiście nie będzie się dla Ciebie wiązał z żadnymi dodatkowymi kosztami. 

 7. Jeżeli wybrałeś inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki spośród sposobów, jakie oferuję Ci w ramach Naszego Sklepu internetowego Wszystko dla Ogrodu, nie jesteśmy zobowiązani do tego, aby zwrócić Ci poniesione przez Ciebie dodatkowe koszty.

 8. Pamiętaj, że zwroty Produktów w ramach realizacji prawa odstąpienia od umowy, wysyłane na Nasz koszt lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

 9. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Przedsiębiorców – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest bezwzględnie wyłączone.

§ 11. WTYCZKI I INNE NARZĘDZIA SOCIAL MEDIA

 1. W Naszym Sklepie internetowym Wszystko dla Ogrodu zostały zamieszczone wtyczki plug-in, za które odpowiadają ich poszczególni dostawcy, a zatem:

 1. Facebook [administrator: Meta Platforms, Inc. z siedzibą w USA lub Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Irlandii],

 2. Instagram [administrator: Meta Platforms, Inc. z siedzibą w USA lub Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Irlandii],

 3. Twitter [administrator: Twitter, Inc. z siedzibą w USA lub Twitter International Company z siedzibą w Irlandii],

 4. YouTube [administrator: Alphabet Inc. z siedzibą w USA, Google LLC z siedzibą w Wielkiej Brytanii lub Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii],

 5. Przelewy24 [administrator: PayPro S. A. z siedzibą w Polsce],

 6. DotPay [administrator: PayPro S. A. z siedzibą w Polsce],

 7. Blik [administrator: Polski Standard Płatności Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce].

 1. Każda z zainstalowanych wtyczek została oznaczona stosownym logo, właściwym dla danego dostawcy i może zostać uruchomiona już w momencie odwiedzenia strony internetowej Naszego Sklepu. Oznacza to, że może dojść do sytuacji, w której pewne informacje o tym, że wywołałeś daną stronę zostaną przekazane dostawcy takiej wtyczki i w konsekwencji – zapisane przez tego dostawcę. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim ograniczają się zazwyczaj jedynie do Twojego adresu IP.

 2. O tym, jaki dokładnie zakres danych może zostać przekazany za pomocą wtyczki plug-in (lub jaki zakres danych może zostać wykorzystany czy zarejestrowany) danemu dostawcy, znajduje się w dokumentach danego dostawcy dotyczących ochrony danych osobowych. Więcej informacji w zakresie szczegółowego działania wykorzystywanych przez Nas wtyczek plug-in znajdziesz w Naszej Polityce Plików cookies.

§ 12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Szanujemy Twoje prawa i gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych Nam danych osobowych. To, co jest najważniejsze w związku z ochroną Twojej prywatności, to przede wszystkim to, że:

 1. dokonując rejestracji swojego Konta, zakupu wybranego Produktu, komentując artykuły na Blogu czy zapisując się do Naszego Newslettera – przekazujesz Nam swoje dane osobowe,

 2. wszelkie Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu realizacji umów lub świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, przez czas niezbędny do osiągnięcia tych celów,

 3. w zależności od czynności przetwarzania, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona przez Ciebie zgoda, zawarcie i wykonanie umowy, wypełnienie obowiązku prawnego, który ciąży na Nas (jako Administratorze Danych Osobowych), a także Nasz prawnie uzasadniony interes,

 4. powierzamy Twoje dane osobowe tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom, bez których nie bylibyśmy w stanie świadczyć swoich usług na Twoją rzecz – jest to m.in. hostingodawca, dostawca systemu płatności internetowych, firma IT zajmująca się obsługą techniczną Naszego Sklepu internetowego Wszystko dla Ogrodu czy biuro rachunkowe; wiedz, że aby właściwie chronić Twoje dane osobowe – z każdym takim podmiotem zawieramy właściwą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych,

 5. korzystamy z narzędzi analitycznych (Piksel Facebook, Piksel Instagram, HotJar, Yandex, Google Analytics), które zbierają określone informacje odnośnie Twoich odwiedzin w Naszym Sklepie internetowym – w ramach ustawień plików Cookies możesz dowolnie decydować o tym, czy wyrażasz na to zgodę, czy też nie,

 6. zapewniamy Ci możliwość korzystania z określonych wtyczek i innych narzędzi Social media,

 7. pamiętaj, że w dowolnej chwili możesz skorzystać z praw, jakie przysługują Ci na gruncie RODO, tj. prawa do: bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawa do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),

 8. Twoich danych osobowych nie udostępniamy żadnym innym podmiotom bez Twojej wyraźnej zgody.

 1. Twoje dane osobowe przetwarzamy na zasadach określonych w Polityce Prywatności Naszego Sklepu internetowego Wszystko dla Ogrodu. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji – zapoznaj się z tym dokumentem.

§ 13. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Decydując się na korzystanie z Naszego Sklepu internetowego, Bloga oraz wszystkich funkcjonalności strony internetowej dostępnej pod adresem www.wszystkodlaogrodu.pl – co też oświadczasz poprzez akceptację Naszego Regulaminu – udzielasz Nam licencji na wykorzystanie zamieszczonych przez Ciebie zdjęć, filmów wideo, nagrań dźwiękowych, wpisów, opinii i innych materiałów dla potrzeb Naszego Sklepu internetowego. Licencja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym ma charakter nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie, a dodatkowo udzielana jest przez Ciebie na czas nieoznaczony i obejmuje wszystkie pola eksploatacji – a w szczególności te, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.  U.  z  2019  r. poz.  1231,  z  2020 r. poz. 288), nie wyłączając wykorzystania udostępnianych przez Ciebie materiałów dla celów marketingu, promocji i reklamy Naszego Sklepu internetowego.

 2. Zamieszczając na stronach internetowych Naszego Sklepu internetowego lub Bloga jakiekolwiek materiały, o których mowa powyżej oświadczasz, że posiadasz do nich wszelkie prawa, w tym prawo do rozporządzania tymi utworami bez naruszenia praw osób trzecich, w szczególności nie naruszając ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

 3. Zdjęcia, filmy (wideo), nagrania dźwiękowe, artykuły, wpisy, opinie oraz inne materiały (m. in. takie jak teksty, grafiki, logotypy), które zostały zamieszczone na stronie internetowej Naszego Sklepu internetowego lub Bloga dostępnych pod adresem www.wszystkodlaogrodu.pl lub które otrzymałeś jako subskrybent Naszego Newslettera, należą do Nas lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, które to osoby trzecie posiadają do nich prawa autorskie.

 4. Pamiętaj, że bezwzględnie zabronione jest w szczególności:

 1. kopiowanie zdjęć, logotypów, znaków towarowych i innych grafik, 

 2. kopiowanie materiałów wideo, utworów dźwiękowych,

 3. dokonywanie przedruku tekstów czy haseł reklamowych,

 4. udostępnianie w Internecie takich materiałów,

– które zostały zamieszczone na stronie internetowej Naszego Sklepu internetowego lub Bloga dostępnych pod adresem www.wszystkodlaogrodu.pl lub które otrzymałeś jako subskrybent Naszego Newslettera, bez Naszej pisemnej zgody lub bez zgody innej osoby trzeciej, która posiada do takich materiałów prawa autorskie.

 1. Bezwzględnie zabronione jest także dokonywanie wyżej opisanych czynności przez jakiekolwiek podmioty zewnętrzne lub osoby trzecie w celu późniejszego wykorzystania ich do celów własnych – w szczególności do celów marketingowych, reklamowych, promocyjnych czy też handlowych.

 2. Nie możesz odsprzedawać kupionych Produktów ani tworzyć na ich podstawie lub na podstawie udostępnianych przez Nas treści własnych produktów, treści cyfrowych lub usług sprzedawanych dalej.

 3. Dopuszczanie się działań, które zostały opisane w niniejszym paragrafie jest niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w związku z czym ich podjęcie może stanowić podstawę do wszczęcia właściwego postępowania (cywilnego lub karnego).

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Naszego Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.wszystkodlaogrodu.pl spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie zobowiązujemy się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 2. Aby móc dostosowywać Nasze usługi do Twoich potrzeb zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów, w szczególności:

 1. gdyby taka konieczność spowodowana została zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

 2. kiedy wprowadzilibyśmy zmiany sposobów płatności lub oferowanych sposobów dostawy – zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu,

 3. czy kiedy zmienilibyśmy technologię, którą wykorzystujemy do świadczenia usług w ramach Naszego Sklepu internetowego Wszystko dla Ogrodu.

 1. Oczywiście o każdych zmianach będziemy informować Cię z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez umieszczenie przez Nas na stronie głównej Naszego Sklepu internetowego Wszystko dla Ogrodu informacji o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem zmian poszczególnych postanowień lub – jeżeli posiadasz Konto w Naszym Sklepie internetowym albo zostałeś subskrybentem Naszego Newslettera – wysłanie do Ciebie stosownej wiadomości e-mail informującej o wprowadzanych zmianach i ich zakresie. Jeżeli posiadasz Konto w Naszym Sklepie internetowym, ale nie akceptujesz nowej treści Regulaminu – poinformuj Nas o tym w ciągu 7 dni od daty otrzymania od Nas wspomnianej wiadomości e-mail.

 2. Zmiany, o których mowa powyżej będą wchodzić nie wcześniej niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

 3. Jednocześnie zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania w Regulaminie zmian estetycznych i porządkowych, eliminujących oczywiste omyłki pisarskie, polegających na ujednoliceniu lub doprecyzowaniu zapisów niniejszego Regulaminu, które nie stanowią zmiany warunków zawieranej Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

 4. Pamiętaj, że wszelkie zmiany wprowadzane w Regulaminie nie mają na celu naruszać praw nabytych przez Ciebie – jako Kupującego – przed wprowadzeniem tychże zmian.

 5. Mamy nadzieję, że w toku Naszej współpracy nie doświadczymy żadnych sytuacji spornych. Niemniej jednak, jeżeli taka okoliczność miałaby miejsce – wszelkie spory zaistniałe pomiędzy Nami, jako Sprzedawcą a Tobą, jako Kupującym, będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Zawsze możesz się także zwrócić o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, bądź złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

 1. więcej informacji w zakresie pozasądowego rozstrzygania sporów (ADR – Alternative Dispute Resolution) wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazem polubownych sądów konsumenckich możesz znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,

 1. jeżeli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji w zakresie zasad dostępu do procedur pozasądowego rozstrzygania sporów, to są one dostępne przede wszystkim w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej, a także pod następującymi adresami: 

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. możesz także złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej prowadzącej postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych jej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej na platformie ODR (ODR ― Online Dispute Resolution), która jest dostępna pod adresem:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 1. Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcom na prawach konsumenta, to w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej. 

 2. Jeżeli jesteś Przedsiębiorcom, to w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, sądem właściwym dla rozpatrywania zaistniałych pomiędzy Nami sporów, będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 3. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią takie dokumenty jak:

 1. Polityka prywatności,

 2. Polityka Plików Cookies.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U.  z  2020  r. poz. 1740), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.  U.  z  2020  r. poz. 344), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U.  z  2020  r.  poz. 287), ustawy z dni 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.  U.  z  2019  r. poz. 1781), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.  U.  z  2019  r. poz.  1231,  z  2020 r. poz. 288)  oraz inne właściwe.

 2. Regulamin obowiązuje od dnia 28 Października 2022 roku.

Formularz Reklamacyjny

Formularz odstąpienia od umowy

Formularz odstąpienia od umowy przedsiębiorca na prawach konsumenta

Formularz REKLAMACYJNY PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA